ارسال رایگان سفارش های بالای 100 هزار تومن
عسل

پرفروش ها

65,000 ریال
15,000 سود شما
80,000
380,000 ریال
عسل گون بزرگ

کافه عسل میم

550,000 ریال
50,000 سود شما
600,000
عسل گون طبیعی برکت

فروشگاه برکت

420,000 ریال
30,000 سود شما
450,000
1,100,000 ریال
530,000 ریال
20,000 سود شما
550,000
560,000 ریال
40,000 سود شما
600,000
عسل

عسل طبیعی اریا شهد نوین

100,000 ریال
50,000 سود شما
150,000
520,000 ریال
30,000 سود شما
550,000
650,000 ریال
30,000 سود شما
680,000
490,000 ریال
30,000 سود شما
520,000
180,000 ریال
عسل چندگیاه ارومیه 1000گرمی

فروشگاه خانگی ریحان

369,000 ریال
81,000 سود شما
450,000
385,000 ریال
430,000 ریال
30,000 سود شما
460,000
700,000 ریال
50,000 سود شما
750,000
عسل گون گز طبیعی

فروشگاه برکت

480,000 ریال
40,000 سود شما
520,000
460,000 ریال
390,000 ریال
60,000 سود شما
450,000

مقایسه قیمت ها

35,000 ریال
غرفه لبنیاتی گادوشه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 35,000
غرفه برکات آسمانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 180,000
غرفه مجموعه زنبورداران گل و گیاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 180,000
غرفه مجموعه زنبورداران گل و گیاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 185,000
100,000 ریال
غرفه عسل طبیعی اریا شهد نوین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 190,476
غرفه مجموعه زنبورداران گل و گیاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 195,000
غرفه مجموعه زنبورداران گل و گیاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 195,000
غرفه مائده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 199,000
200,000 ریال
غرفه محصولات طبیعی بلوط
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 200,000
غرفه فروشگاه مفید
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 200,000
غرفه شفابخش
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 262,626
غرفه محصولات حاج اکبر
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 280,000
غرفه عمده فروشی ارگانیک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 280,000
غرفه مجموعه زنبورداران گل و گیاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 290,000
غرفه برنج همشهری
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 292,646
غرفه ترش و شیرینِ برادران
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 300,000
غرفه ژاریک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 312,500
غرفه ژاریک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 312,500
غرفه کلبه سلامتی محلی جات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 320,000
غرفه بوتالی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 330,000
غرفه عسل طبیعی هانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 333,333
170,000 ریال
غرفه محصولات غذایی ارگانیک جانفزا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 340,000
غرفه فروشگاه محصولات سالم و ارگانیک بلوط
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 346,939
غرفه چهارشاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 350,000
350,000 ریال
غرفه محصولات خانگی سالم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 350,000
350,000 ریال
غرفه محصولات ارگانیک دهکده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 350,000
غرفه فروشگاه آنلاین سید
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 350,000
غرفه کلبه سلامتی محلی جات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 350,000
غرفه عسل کوههای سبلان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 350,000
غرفه شفابخش
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 350,515
غرفه خشکبار عادل
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 354,000
غرفه ژاریک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 354,167
غرفه خانه ایرانی مشهد (محصولات ارگانیک مائده سابق )
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 355,789
غرفه عمده فروشی ارگانیک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 360,000
غرفه عسل طبیعی انگپین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 360,000
غرفه عسل طبیعی انگپین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 360,000
غرفه مجموعه زنبورداران گل و گیاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 360,005
غرفه ژاریک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 375,000
غرفه سلامتکده ریحان عرضه کننده محصولات سالم و طبیعی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 380,000
غرفه عسل کوههای سبلان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 380,000
غرفه خانه ایرانی مشهد (محصولات ارگانیک مائده سابق )
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 382,609
390,000 ریال
غرفه عطاری طب اسلامی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 390,000
غرفه عطاری طب اسلامی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 390,000
غرفه عسل طبیعی انگپین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 390,000
390,000 ریال
غرفه عسل طبیعی انگپین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 390,000
414,000 ریال
غرفه عسل زرین سامان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 392,417
200,000 ریال
غرفه عسل طبیعی انگپین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه مجموعه زنبورداران گل و گیاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه عسل کوههای سبلان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
400,000 ریال
غرفه عسل طبیعی هانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه عسل طبیعی روستا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
400,000 ریال
غرفه محصولات طبیعی طوبی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه محصولات طبیعی شلیکاک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه خشکبار عادل
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 410,000
820,000 ریال
غرفه سفره سلامت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 410,000
420,000 ریال
غرفه عطاری و عرقیات دارالشفا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 415,842
غرفه صداقت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 430,000
غرفه محصولات طبیعی و ارگانیک طیبه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 430,000
غرفه عطاری و عرقیات دارالشفا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 433,333
غرفه مجموعه زنبورداران گل و گیاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 440,000
440,000 ریال
غرفه مائده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 440,000
غرفه محصولات ارگانیک دهکده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 450,000
غرفه برکات آسمانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 450,000
غرفه فروشگاه خانگی ریحان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 458,000
غرفه محصولات طبیعی و خانگی کندو
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 460,000
غرفه برکات آسمانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 464,286
غرفه پارادایس هاب
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 466,667
غرفه محصولات طبیعی نور
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 470,000
غرفه عسل طبیعی انگپین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 470,000
غرفه محصولات طبیعی بلوط
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 470,000
غرفه پارادایس هاب
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 470,588
غرفه محصولات طبیعی بلوط
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
غرفه ارگانیک ترنج
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
غرفه فروشگاه ارگانیک بار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
غرفه عسل شاهد
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
غرفه عسل شاهد
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
480,000 ریال
غرفه مجموعه زنبورداران گل و گیاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
غرفه فروشگاه برکت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
1,460,000 ریال
غرفه برنج همشهری
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 486,991
غرفه زندگی سالم دنیای شاد
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 490,000
245,000 ریال
غرفه عسل طبیعی انگپین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 490,000
غرفه محصولات غذایی ارگانیک جانفزا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 490,000
غرفه سپهر
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 490,000
495,000 ریال
غرفه عسل طبیعی انگپین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 495,000
495,000 ریال
غرفه عسل طبیعی انگپین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 495,000
غرفه مجموعه زنبورداران گل و گیاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 500,000
غرفه عسل شاهد
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 500,000
غرفه عسل شاهد
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 500,000
غرفه محصولات پاسارگادایرانیان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 500,000
غرفه محصولات کیمیا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 500,000
250,000 ریال
غرفه عسل طبیعی انگپین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 500,000
480,000 ریال
غرفه انگبین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 505,263
غرفه مجموعه زنبورداران گل و گیاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 520,000
غرفه عسل طبیعی و خالص آذربایجان و کردستان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 526,316
غرفه فروشگاه سلامت سرا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 526,316
غرفه فروشگاه سلامت سرا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 526,316
غرفه عسل طبیعی و خالص آذربایجان و کردستان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 526,316
غرفه فروشگاه سلامت سرا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 526,316
540,000 ریال
غرفه مائده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 540,000
550,000 ریال
غرفه فروشگاه خانه احسان (کاشمر)
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000

تجربیات مشتریان

پربازدید ها

عسل

100000 ریال
150000

عسل استاندارد بهداشتی

فقط 4 عدد باقی‌مانده
180000 ریال
230000

عسل وحشی اصل

1870000 ریال
2000000

عسل

فقط 5 عدد باقی‌مانده
35000 ریال
40000

عسل پرورشی 1 کیلویی

فقط 3 عدد باقی‌مانده
199000 ریال
220000

عسل کوهستان طبیعی برکت

فقط 5 عدد باقی‌مانده
460000 ریال

عسل کوهی

730000 ریال
790000

عسل تغذیه

فقط 2 عدد باقی‌مانده
200000 ریال
220000

ارسال فوری

عسل آویشن(1کیلویی) شیشه ایی

فقط 5 عدد باقی‌مانده
630000 ریال
750000

عسل تغذیه

فقط 2 عدد باقی‌مانده
200000 ریال
220000

عسل گون

440000 ریال

عسل طبیعی

ارسال رایگان
670000 ریال
700000

عسل طبیعی

450000 ریال
500000

عسل گون زول (0.5کیلویی)

فقط 5 عدد باقی‌مانده
290000 ریال
350000

عسل کوهستان

1100000 ریال

عسل گون

450000 ریال

عسل بهاره طسام کوچک

فقط 4 عدد باقی‌مانده
430000 ریال

عسل بهاره طسام بزرگ

فقط 2 عدد باقی‌مانده
830000 ریال

عسل آویشن

فقط 5 عدد باقی‌مانده
750000 ریال
950000

تخفیف ها

برنج همشهری
15% تخفیف خرید
7716

1398shad

9 ساعت باقی مانده
برنج همشهری
15% تخفیف خرید
برنج همشهری

1398shad

9 ساعت باقی مانده

عسل 2 کیلویی خالص

فقط 3 عدد باقی‌مانده
585000 ریال
650000

عسل 3000گرمی

فقط 5 عدد باقی‌مانده
1460000 ریال
1500000
محصولات غذایی ارگانیک جانفزا
10% تخفیف خرید
6778

janfaza

13 روز باقی مانده
محصولات غذایی ارگانیک جانفزا
10% تخفیف خرید
محصولات غذایی ارگانیک جانفزا

janfaza

13 روز باقی مانده
کلبه سلامتی محلی جات
10% تخفیف خرید
4436

mb9ghyyg7q

25 روز باقی مانده
کلبه سلامتی محلی جات
10% تخفیف خرید
کلبه سلامتی محلی جات

mb9ghyyg7q

25 روز باقی مانده
عطاری و عرقیات دارالشفا
15% تخفیف خرید
10457

tebsonatibir98

8 روز باقی مانده
عطاری و عرقیات دارالشفا
15% تخفیف خرید
عطاری و عرقیات دارالشفا

tebsonatibir98

8 روز باقی مانده

عسل چهل گیاه اصل

فقط 5 عدد باقی‌مانده
390000 ریال
450000

عسل آذرکندو

420000 ریال
450000
خانه ایرانی مشهد (محصولات ارگانیک مائده سابق )
10% تخفیف خرید
2049

bahar98

10 ساعت باقی مانده
خانه ایرانی مشهد (محصولات ارگانیک مائده سابق )
10% تخفیف خرید
خانه ایرانی مشهد (محصولات ارگانیک مائده سابق )

bahar98

10 ساعت باقی مانده
عسل شاهد
10% تخفیف خرید
1715

norooz98

12 روز باقی مانده
هدیه - صفحه اول - بازار اجتماعی باسلام