این قرارداد، مهم‌ترین سند از قوانین و شرایط استفاده از بازار اجتماعی باسلام است.

۱) طرفین قرارداد
۲) موضوع قرارداد
۳) شرایط عضویت و فعالیت
۴) مقررات غرفه داران در باسلام
۵) مقررات خرید از باسلام
۶) شرایط خاتمه قرارداد
۷) مرجع تفسیر قرارداد و حل اختلاف
۸) درباره قرارداد