همیشه همه شکرها و قندها، چای‌ها را شیرین کرده‌اند، اما همیشه همه چای‌ها به دل نچسبیده‌اند و خستگى از تن بیرون نبرده‌اند.
قند و شکر بعضى چای‌ها قصه دارد، تاریخ دارد، ماجرا دارد. همه‌شان از دیگ‌ها و صافی‌ها گذشته‌اند، چرخیده‌اند و خنک شده‌اند. همه‌شان قبل‌تر از مزرعه‌های چغندر آمده‌اند و قبل‌ترش هم بذرهاى خشک انبار شده‌ای بوده‌اند. اما فقط بعضى از این بذرها جدا شده‌اند، اصلاح شده‌اند، به دست کشاورزانى رسیده‌اند که دل خاک را به عشق محصول با برکت شخم زده‌اند، در بهترین زمین‌ها کاشته شده‌اند و از جوانه زدن تا برداشت، کارشناسان و متخصصان فراوانى پایشان ایستاده‌اند و حالشان را رصد کرده‌اند.
بعضى از این چغندرهاى آماده برداشت، شکرهاى طبیعى شده‌اند، شکرهاى قهوه‌ای. شکرهایى که عطر متفاوتى دارند و سالم‌تر هستند، شکرهایى که املاح بیشترى دارند.

[aparat id=”misYE”]