بازارچه‌ها

مواد غذایی
خانه و آشپزخانه

راهنمای هزینه ارسال به صرفه

خرید از همشهری

ﺧﺮﯾﺪ از ﻏﺮﻓﻪ‌ﻫﺎی ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺧﻮدتان، می‌تواند ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل را کم‌تر ﮐﻨﺪ. در هنگام جستجو تیک غرفه‌های همشهری را بزنید.

ﺧﺮﯾﺪ از ﯾﮏ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﺪ ﻏﺮﻓﻪ

ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﻨﺪ ﻏﺮﻓﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل از ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﺪﻫﯿﺪ، سعی کنید سبد خریدتان را از ﯾﮏ ﻏﺮﻓﻪ پر ﮐﻨﯿﺪ.

ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن

ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﺮﻓﻪ‌ﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن مشخص ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ، ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺮاﯾﻂ ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن را ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ شرایط ارسال، در صفحه محصول ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه

ﮔﺎﻫﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت بسیار ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ وجود ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل بالا، ﺑﺎز ﻫﻢ برای خرید ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ هستند. ﻣﺜﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺑﺎغ‌دار ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه.

ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺮوﻫﯽ

شاید چیزی که می‌خواهید بخرید برای دوستان و اقوام و همکاران‌تان هم جذاب باشد، با هم بخرید و یک هزینه ارسال پرداخت کنید!