مواد غذایی
خانه و آشپزخانه

راهنمای لغو سفارش یا عودت وجه

اﻋﻠﺎم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﺳﻔﺎرش

وقتی سفارش به دست‌تان رسید اگر از کالا‌ها ناراضی بودید به لینکی که برای‌تان پیامک شده مراجعه کنید، آنجا روی هر کالا می‌تواند «ثبت مشکل» کنید. پشتیبانی باسلام در کمتر از ۲۴ ساعت با شما تماس خواهد گرفت. خریدهای من

ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﻮدت وﺟﻪ

از زمان قطعی شدن عودت وجه و ثبت شماره کارت، در کمتر از ۲ روز کاری پول به حساب شما واریز خواهد شد.

ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از کل ﺳﻔﺎرش

اﮔﺮ از یک یا چند کالا از ﺳﻔﺎرش‌تان ﻧﺎراﺿﯽ باشید، ﻓﻘﻂ وﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب شما وارﯾﺰ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از کل ﺳﻔﺎرش

اﮔﺮ از همه محصولاتی که در یک سفارش خریده‌اید ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎشید،‌ وﺟﻪ ﺳﻔﺎرش و ﻫﺰﯾﻨﻪ ارسال، ﺑﻪ شما ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺑﺎﺳﻠﺎم