بازارچه‌ها

بازارچه‌ها
راسته روغن‌های خوراکی راسته شیرینی، آجیل و خشکبار راسته عسل و فراورده های آن راسته حبوبات و برنج راسته ادویه و چاشنی‌ها راسته اَرده و شیره راسته چای و قهوه و شکر راسته میوه خشک راسته پروتئین و لبنیات راسته زیتون و ترشی و مربا راسته خرما و کشمش راسته نان و غلات راسته غذای خانگی راسته میوه و سبزی راسته سرکه و آبلیمو راسته سبزی خشک
راسته گیاهان دارویی راسته روغن‌های درمانی راسته مرهم‌های گیاهی راسته عرقیات و شربت‌ها راسته سویق و قاووت راسته دم نوش‌ها راسته سبزی خشک
راسته بهداشت فردی راسته پوست و مو راسته آرایشی
راسته زیورسازان راسته کاردستی راسته بافندگان راسته فلزکاران راسته عروسک سازان راسته نجارها راسته دوزندگان راسته قالی بافان راسته چرم دوزان راسته سفالگران راسته شیشه‌گران راسته نگارگری راسته حصیربافان
راسته کیف و کفش راسته پوشاک زنانه راسته پوشاک مردانه راسته پوشاک کودکان راسته لباس ورزشی
راسته کتاب و مجله راسته بازی و سرگرمی راسته خدمات محتوایی راسته لوازم التحریر راسته خدمات و آثار گرافیک راسته اپلیکیشن و بازی رایانه‌ای
راسته لوازم آشپزخانه راسته تزئینات راسته شوینده‌های طبیعی راسته اتاق خواب راسته گل و گیاه راسته اتاق بچه

راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ

خرید مستقیم از غرفه‌دار

ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺑﺎﺳﻠﺎم را از ﻏﺮﻓﻪ‌داران ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﺮ ﻏﺮﻓﻪ‌دار ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ را از ﺷﻬﺮ ﺧﻮدش ﺑﺮای‌تان ارﺳﺎل ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮل

اﮔﺮ ﺑﻪ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻏﺮﻓﻪ‌دار «ﮔﻔﺖ‌وﮔﻮ» ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺘﯿﺎز و ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺧﺮﯾﺪه‌اﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺨﺼﯽ‌ﺳﺎزی ﺳﻔﺎرش

ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻧﮓ، ﺳﺎﯾﺰ ﯾﺎ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻏﺮﻓﻪ‌دار «ﮔﻔﺖ‌وﮔﻮ» ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر

اﮔﺮ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ دارﯾﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ، ﮐﺪﺗﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎرﺗﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ، دﮐﻤﻪ استفاده از اﻋﺘﺒﺎر را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

روش ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روش ارﺳﺎل ارزاﻧﺘﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ را ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻏﺮﻓﻪ‌داران روش ﻫﺎی ارﺳﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ دارند و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ از ﺷﻬﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ، ﺧﺮﯾﺪ از ﯾﮏ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﺪ ﻏﺮﻓﻪ و ﺧﺮﯾﺪ از یه‌کاﺳﻪ (گزینه یکاسه را در فیلترهای جستجو فعال کنید) ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ارزان‌تر ﯾﺎ سریع‌تر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

روش‌ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرت‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﺘﺎب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ گزینه ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺤﻞ در دسترس ﻧﯿﺴﺖ.

زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻔﺎرش

زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ زﻣﺎن آﻣﺎده‌ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﻠﺎوه زﻣﺎن ارﺳﺎل.

زﻣﺎن ارﺳﺎل ﭘﺴﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺣﺪاﮐﺜﺮ 3 روز و ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5 روز اﺳﺖ. ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻏﺮﻓﻪ‌دار زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﯿﮏ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ.

رﻫﮕﯿﺮی ﺳﻔﺎرش

بعد از خرید لینک رهگیری سفارش برای‌تان پیامک می‌شود. علاوه بر این همه سفارشات شما در خریدهای من قابل پیگیری است.

اﻋﻠﺎم رﺿﺎﯾﺖ مشتری

تسویه حساب باسلام به غرفه‌دار، وابسته به رضایت مشتری‌ است. تا ۷ روز پس از تحویل سفارش به شما فرصت هست که اگر نارضایتی دارید به باسلام اعلام کنید.

ﺛﺒﺖ ﻧﻈﺮ روی ﻣﺤﺼﻮل

ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل وارد ﺻﻔﺤﻪ «ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﻔﺎرﺷﺎت» ﺷﻮﯾﺪ و دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم در ﺑﺎﺳﻠﺎم

در مراحل خرید از باسلام ثبت نام به سادگی انجام می‌شود.

ﻧﺎم و نام خانوادکی، ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و آدرﺳﺘﺎن را دﻗﯿﻖ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در تحویل ﺳﻔﺎرش اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.

ﺗﻀﻤﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﻔﺎرش ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻠﺎم رﺿﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده‌اﯾﺪ، ﻧﺰد ﺑﺎﺳﻠﺎم اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪ‌دار ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﺷﻤﺎ ۷ روز ﻓﺮﺻﺖ اﻋﻠﺎم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ لغو ﺳﻔﺎرش و ﻋﻮدت وﺟﻪ دارﯾﺪ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت غرفه‌داران ﺑﺎﺳﻠﺎم

در بازار باسلام می‌توانید با اطمینان خاطر هزاران محصول منحصربه‌فرد خانگی و محلی را، بدون واسطه از تولیدکنندگان سراسر کشور، به صورت آنلاین خریداری کنید.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی از ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﺳﻠﺎم ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی، درﻣﻮرد آن ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنی که آن محصول را خریده‌اند و روی ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺛﺒﺖ کرده‌اند، ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺳﻠﺎم

ﺑﺎزار ﺑﺎﺳﻠﺎم را ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻠﺎم (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﻓﻨﺎور در ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺳﻠﺎم، ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ،‌ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت را دارد، به این معنا که ﻫﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ دﺳﺖ‌اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺎﺳﻠﺎم، ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺣﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﺳﻠﺎم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮﮔﻮی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻠﺎﻣﯽ را دارد ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ‌ را در ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.