بازارچه‌ها

بازارچه‌ها
راسته سبزی خشک راسته گیاهان دارویی راسته عرقیات و شربت‌ها راسته سویق و قاووت راسته مرهم‌های گیاهی راسته روغن‌های درمانی راسته دم نوش‌ها
راسته میوه خشک راسته شیرینی، آجیل و خشکبار راسته پروتئین و لبنیات راسته حبوبات و برنج راسته عسل و فراورده های آن راسته خرما و کشمش راسته زیتون و ترشی و مربا راسته غذای خانگی راسته میوه و سبزی راسته نان و غلات راسته چای و قهوه و شکر راسته روغن‌های خوراکی راسته ادویه و چاشنی‌ها راسته اَرده و شیره راسته سرکه و آبلیمو راسته سبزی خشک
راسته تزئینات راسته گل و گیاه راسته اتاق خواب راسته اتاق بچه راسته لوازم آشپزخانه راسته شوینده‌های طبیعی
راسته کیف و کفش راسته پوشاک کودکان راسته لباس ورزشی راسته پوشاک زنانه راسته پوشاک مردانه
راسته پوست و مو راسته آرایشی راسته بهداشت فردی
راسته نجارها راسته سفالگران راسته حصیربافان راسته زیورسازان راسته شیشه‌گران راسته بافندگان راسته نگارگری راسته قالی بافان راسته عروسک سازان راسته فلزکاران راسته دوزندگان راسته چرم دوزان راسته کاردستی
راسته خدمات محتوایی راسته بازی و سرگرمی راسته کتاب و مجله راسته اپلیکیشن و بازی رایانه‌ای راسته خدمات و آثار گرافیک راسته لوازم التحریر

راﻫﻨﻤﺎی ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ

اینجا یک بازار است!

ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺑﺎﺳﻠﺎم را از ﻏﺮﻓﻪ‌داران ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﺮ ﻏﺮﻓﻪ‌دار ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ را از ﺷﻬﺮ ﺧﻮدش ﺑﺮای‌تان ارﺳﺎل ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮل

اﮔﺮ ﺑﻪ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻏﺮﻓﻪ‌دار «ﮔﻔﺖ‌وﮔﻮ» ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺘﯿﺎز و ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺧﺮﯾﺪه‌اﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺨﺼﯽ‌ﺳﺎزی ﺳﻔﺎرش

ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻧﮓ، ﺳﺎﯾﺰ ﯾﺎ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻏﺮﻓﻪ‌دار «ﮔﻔﺖ‌وﮔﻮ» ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر

اﮔﺮ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ دارﯾﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ، ﮐﺪﺗﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎرﺗﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ، دﮐﻤﻪ استفاده از اﻋﺘﺒﺎر را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

روش ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روش ارﺳﺎل ارزاﻧﺘﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ را ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻏﺮﻓﻪ‌داران روش ﻫﺎی ارﺳﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ دارند و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ از ﺷﻬﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ، ﺧﺮﯾﺪ از ﯾﮏ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﺪ ﻏﺮﻓﻪ و ﺧﺮﯾﺪ از یه‌کاﺳﻪ (گزینه یه‌کاسه را در فیلترهای جستجو فعال کنید) ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ارزان‌تر ﯾﺎ سریع‌تر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

روش‌ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرت‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﺘﺎب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ گزینه ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺤﻞ در دسترس ﻧﯿﺴﺖ.

زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻔﺎرش

زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ زﻣﺎن آﻣﺎده‌ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﻠﺎوه زﻣﺎن ارﺳﺎل.

زﻣﺎن ارﺳﺎل ﭘﺴﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺣﺪاﮐﺜﺮ 3 روز و ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5 روز اﺳﺖ. ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻏﺮﻓﻪ‌دار زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﯿﮏ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ.

رﻫﮕﯿﺮی ﺳﻔﺎرش

بعد از خرید لینک رهگیری سفارش برای‌تان پیامک می‌شود. علاوه بر این همه سفارشات شما در خریدهای من قابل پیگیری است.

اﻋﻠﺎم رﺿﺎﯾﺖ مشتری

تسویه حساب باسلام به غرفه‌دار، وابسته به رضایت مشتری‌ است. تا ۷ روز پس از تحویل سفارش به شما فرصت هست که اگر نارضایتی دارید به باسلام اعلام کنید.

ﺛﺒﺖ ﻧﻈﺮ روی ﻣﺤﺼﻮل

ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل وارد ﺻﻔﺤﻪ «ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﻔﺎرﺷﺎت» ﺷﻮﯾﺪ و دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم در ﺑﺎﺳﻠﺎم

در مراحل خرید از باسلام ثبت نام به سادگی انجام می‌شود.

ﻧﺎم و نام خانوادکی، ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و آدرﺳﺘﺎن را دﻗﯿﻖ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در تحویل ﺳﻔﺎرش اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.

ﺗﻀﻤﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﻔﺎرش ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻠﺎم رﺿﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده‌اﯾﺪ، ﻧﺰد ﺑﺎﺳﻠﺎم اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪ‌دار ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﺷﻤﺎ ۷ روز ﻓﺮﺻﺖ اﻋﻠﺎم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ لغو ﺳﻔﺎرش و ﻋﻮدت وﺟﻪ دارﯾﺪ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت غرفه‌داران ﺑﺎﺳﻠﺎم

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی از ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﺳﻠﺎم ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی، درﻣﻮرد آن ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنی که آن محصول را خریده‌اند و روی ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺛﺒﺖ کرده‌اند، ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺳﻠﺎم

ﺑﺎزار ﺑﺎﺳﻠﺎم را ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻠﺎم (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﻓﻨﺎور در ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺳﻠﺎم، ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ،‌ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت را دارد، به این معنا که ﻫﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ دﺳﺖ‌اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺎﺳﻠﺎم، ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺣﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﺳﻠﺎم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮﮔﻮی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻠﺎﻣﯽ را دارد ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ‌ را در ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.